Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I, năm học 2021-2022

1- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I để đánh giá được mặt bằng chất lượng của học sinh so với mặt bằng chung của tỉnh. Đánh giá chất lượng giảng dạy của từng giáo viên trong giai đoạn giữa kỳ I, từ đó có giải pháp phù hợp cho thời gian tiếp theo. Học sinh làm quen với hình thức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

2- Tất cả giáo viên phải có quan điểm nhất quán trong chấm kiểm tra; thực hiện ôn tập, chấm kiểm tra theo tinh thần Công văn số 1122/SGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc Hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018. Giáo viên căn cứ vào ma trận đề của tổ, nhóm chuyên môn, hướng dẫn học sinh xây dựng đề cương, tiến hành ôn tập cho học sinh.

3- Học sinh phải phải tự giác ôn tập theo đề cương giáo viên hướng dẫn, tham gia ôn tập ôn luyện đảm bảo; làm bài kiểm tra nghiêm túc, trung thực.

     SỞ GD,KH&CN BẠC LIÊU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

     Số 07 /KH-THPTTVB

                                                                   Phước long, ngày 02  tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I, năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá học sinhThông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 1196/SGDKHCN-GDTrH-TX, ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở GD, KHCN Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Công văn 1159/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở GD, KHCN Bạc Liêu về hướng dẫn khung thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp trung học;

Công văn 1313/SGDKHCN-GDTrH-TX, ngày 10 tháng 9 năm 2021, của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc Tổ chức hướng dẫn dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 (Kiểm tra đánh giá định kỳ thực hiện theo quy định Khoản 02, Điều 6 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021)

Trường THPT Trần Văn Bảy xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ I  năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU                                                                                   

1- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I để đánh giá được mặt bằng chất lượng của học sinh so với mặt bằng chung của tỉnh. Đánh giá chất lượng giảng dạy của từng giáo viên trong giai đoạn giữa kỳ I, từ đó có giải pháp phù hợp cho thời gian tiếp theo. Học sinh làm quen với hình thức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

2- Tất cả giáo viên phải có quan điểm nhất quán trong chấm kiểm tra; thực hiện ôn tập, chấm kiểm tra theo tinh thần Công văn số 1122/SGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc Hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018. Giáo viên căn cứ vào ma trận đề của tổ, nhóm chuyên môn, hướng dẫn học sinh xây dựng đề cương, tiến hành ôn tập cho học sinh.

3- Học sinh phải phải tự giác ôn tập theo đề cương giáo viên hướng dẫn, tham gia ôn tập ôn luyện đảm bảo; làm bài kiểm tra nghiêm túc, trung thực.

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1- Công tác ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I

1.1- Chỉ đạo giáo viên dạy các khối tổ chức ôn tập trong 01 tuần (từ 01/11 đến 6/11/2021; Nội dung ôn tập phải đảm bảo kiến thức cơ bản theo cấu trúc đề kiểm tra giữa kỳ I của từng tổ, nhóm bộ môn.

1.2- Giáo viên ôn tập phải xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập và hướng dẫn học sinh xây dựng đề cương ôn tập cụ thể; hoàn thành nội dung ôn tập trước khi học sinh tiến hành kiểm tra giữa kỳ I.

2- Đề kiểm tra giữa kỳ I

2.1Đề khối 10-11-12

- Các môn: Văn, Sử, GDCD, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh tổ chức kiểm tra theo đề kiểm tra thống nhất cho các khối.

- Các môn còn lại giáo viên ra đề, tự tổ chức kiểm tra.

- Hình thức:

+ Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh: trắc nghiệm 100%

+ Ngữ văn: Tự luận

2.2- Xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ I

2.2.1- Cách xây dựng đề

- Mỗi giáo viên giảng dạy ra 01 đề, riêng đối với môn có 01 giáo viên giảng dạy phải ra 02 đề (kể cả đáp án và hướng dẫn chấm);

- Riêng môn Toán, mỗi giáo viên khi xây dựng 01 đề phải trộn và tạo ra 04 mã đề.

- Giao tổ trưởng, nhóm trưởng kiểm soát độ khó và độ chính xác của đề; lựa chọn, tổng hợp đề gửi lên BGH.

2.2.2- Yêu cầu về đề

- Kiến thức: được xác định trong ma trận đề, không cho trong phần giảm tải, không cho các phần học sinh tự học, tự đọc.

- Mức độ vừa phải; Đảm bảo có sự phân hoá; đề tập trung vào những đơn vị kiến thức trọng tâm, phù hợp với tình hình dạy trực tuyến.

- Hình thức: Câu hỏi, câu dẫn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu (trắc nghiệm phải đầy đủ các phương án trả lời).

2.2.3- Thời gian nộp đề và hướng dẫn chấm

    Chậm nhất 11 giờ ngày thứ 2, ngày 08 tháng 11 năm 2021

2.2.4- Nhập đề vào hệ thống

 BGH nhận đề từ tổ, nhóm chuyên môn. Tiến hành giao cho bộ phận khảo thí nhập đề véo hệ thống.

3- Tổ chức kiểm tra

- Tổ khảo thí chọn phần mềm OLM để tổ chức kiểm tra giữa kỳ.

- Cung cấp cho học sinh, giáo viên tài khoản trên OLM.

- Tổ chức tập huấn cho toàn thể học sinh các khối (chủ nhật 07/11/2021).

4- Lịch kiểm tra giữa kỳ I

4.1- KHỐI 12: BUỔI SÁNG

Ngày Kiểm tra

Môn kiểm tra

TG vào hệ thống

TG tính giờ

TG nộp bài

Thứ Tư

10/11/2021

Ngữ văn

7giờ 15phút

7giờ 30phút

9giờ 00phút

Vật lý

9giờ 15phút

9giờ 30phút

10giờ 15phút

Thứ Năm

11/11/2021

Toán

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 30phút

Tiếng Anh

8giờ 45 phút

9giờ 00phút

9giờ 45phút

Thứ Sáu

12/11/2021

Lịch sử

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 15phút

Hóa học

8giờ 30phút

8giờ 45phút

9giờ 30phút

 

Thứ Bảy

13/11/2021

Địa lý

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 15phút

Sinh học

8giờ 30phút

8giờ 45phút

9giờ 30phút

GDCD

9giờ 45phút

10giờ 00phút

10giờ 45phút

4.2- KHỐI 11: BUỔI SÁNG

Ngày Kiểm tra

Môn kiểm tra

TG vào hệ thống

TG tính giờ

TG nộp bài

Thứ tư

10/11/2021

Ngữ văn

7giờ 15phút

7giờ 30phút

9giờ 00phút

Vật lý

9giờ 15phút

9giờ 30phút

10giờ 15phút

Thứ Năm

11/11/2021

Toán

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 30phút

Tiếng Anh

8giờ 45 phút

9giờ 00phút

9giờ 45phút

Thứ Sáu

12/11/2021

Lịch sử

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 15phút

Hóa học

8giờ 30phút

8giờ 45phút

9giờ 30phút

 

Thứ Bảy

13/11/2021

Địa lý

7giờ 15phút

7giờ 30phút

8giờ 15phút

Sinh học

8giờ 30phút

8giờ 45phút

9giờ 30phút

GDCD

9giờ 45phút

10giờ 00phút

10giờ 45phút

4.3- KHỐI 10: BUỔI CHIỀU

Ngày Kiểm tra

Môn kiểm tra

TG vào hệ thống

TG tính giờ

TG nộp bài

Thứ tư

10/11/2021

Ngữ văn

13giờ 15phút

13giờ 30phút

15giờ 00phút

Vật lý

15giờ 15phút

15giờ 30phút

16giờ 15phút

Thứ Năm

11/11/2021

Toán

13giờ 15phút

13giờ 30phút

14giờ 30phút

Tiếng Anh

14giờ 45 phút

15giờ 00phút

15giờ 45phút

Thứ Sáu

12/11/2021

Lịch sử

13giờ 15phút

13giờ 30phút

14giờ 15phút

Hóa học

14giờ 30phút

14giờ 45phút

15giờ 30phút

 

Thứ Bảy

13/11/2021

Địa lý

13giờ 15phút

13giờ 30phút

14giờ 15phút

Sinh học

14giờ 30phút

14giờ 45phút

15giờ 30phút

GDCD

15 giờ 45phút

16 giờ 00 phút

16 giờ 45 phút

     5. Môn Thể dục, GDQP, Công nghệ, Tin học.

Giáo viên bộ môn tự tổ chức kiểm tra giữa kỳ I theo thời khóa biểu học trên lớp, đảm bảo hoàn thành trước 14/11/2021.

6- Thực hiện báo cáo về Sở

 Trước 11 giờ ngày 16/11/2021 (theo yêu cầu của Sở).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ I của nhà trường, các tổ, nhóm bộ môn chỉ đạo giáo viên trong tổ xây dựng đề cương ôn tập đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và theo cấu trúc đề của tổ, nhóm chuyên môn.

2- Căn cứ lịch kiểm tra, bộ phận phụ trách kiểm tra trực tuyến tiến hành nhập dữ liệu và đề từng khối, từng buổi đảm bảo mật, khách quan, đúng quy định.

3- Tổ khảo thí tiến hành phân công giáo viên chấm kiểm tra (tự luận), chấm phúc tra, lên điểm thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018.

Nơi nhận:                                                                       

  - Lãnh đạo nhà trường

  - Tổ khảo thí;

  - TTCM; GVBM 

Lưu VT./.                                                                                             

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thanh Tân

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386