Tổ chức bồi dưỡng và thi học sinh giỏi năm học 2021-2022

- Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát huy kết quả học sinh giỏi năm học 2020-2021, tiếp tục tạo nguồn học sinh giỏi năm học 2021-2022, tạo động lực cho các em học sinh khá giỏi, phát huy năng khiếu, phấn đấu trở thành học sinh giỏi bộ môn.

- Góp phần nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, biến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trở thành một trong những tiêu chí xây dựng đội ngũ nhà giáo.

- Giúp giáo viên và học sinh có định hướng hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng trước khi thi vòng tỉnh.

- Đạt được những chỉ tiêu trường đã đề ra trong năm, từng bước nâng cao về số lượng và chất lượng; Đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu do khối thi đua đề ra trong tiêu chí thi đua khối THPT năm 2021-2022.

SỞ GDKH&CN BẠC LIÊU

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:131/KH-THPTTVB

 

        Phước Long, ngày 11 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức bồi dưỡng và thi học sinh giỏi năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn 1158/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đầu  năm học 2021-2022 cấp trung học;

Công văn số 1196/SGDKHCN-GDTrH-TX, ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở GG,KHCN Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Các tiêu chí thi đua trong năm học 2021-2022 của Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;

Văn bản số…./SGDKHCN-KTKĐ ngày…tháng…năm 2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022, chất lượng đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh, trường THPT Trần Văn Bảy lập Kế hoạch bồi dưỡng và thi học sinh giỏi năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát huy kết quả học sinh giỏi năm học 2020-2021, tiếp tục tạo nguồn học sinh giỏi năm học 2021-2022, tạo động lực cho các em học sinh khá giỏi, phát huy năng khiếu, phấn đấu trở thành học sinh giỏi bộ môn.

- Góp phần nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, biến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trở thành một trong những tiêu chí xây dựng đội ngũ nhà giáo.

- Giúp giáo viên và học sinh có định hướng hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng trước khi thi vòng tỉnh.

- Đạt được những chỉ tiêu trường đã đề ra trong năm, từng bước nâng cao về số lượng và chất lượng; Đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu do khối thi đua đề ra trong tiêu chí thi đua khối THPT năm 2021-2022.

II- THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

  1. Thuận lợi
  • Đội ngũ giáo viên của trường giàu kinh nghiệm, nhiệt tình.

-  Nguồn học sinh khối 10,11 năm học 2020-2021: 11 học sinh; trong đó có 05 học sinh được chọn vào đội dự tuyển, ôn luyện thi vào đội dự tuyển Quốc gia 2021-2022  của môn Toán và Tin; học sinh được tuyển vào lớp 10, có nhiều em đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng huyện ở nhiều môn.

- Được sự quan tâm sâu sát của BGH và tập thể giáo viên trong nhà trường; kết quả thi học sinh giỏi là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng giữa nhà trường với các đơn vị khác.

- Giáo viên và học sinh có chế độ khen thưởng khi đạt giải: về vật chất và điểm thi đua trong năm.

2- Khó khăn

- Thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ; Giáo viên và học sinh trực tiếp tham gia ôn luyện không có chế độ bồi dưỡng; Học sinh có năng lực nhưng không tham gia ôn luyện để thi.

- Thời gian học chính khóa TD, QP, Nghề và việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường ảnh hưởng đến thời gian học sinh tập trung bồi dưỡng.

III- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Môn chọn thi và thành lập đội tuyển để bồi dưỡng

- Căn cứ vào kết quả học tập, nguồn học sinh giỏi 2020-2021 của trường, học sinh đạt được học sinh giỏi của đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022 và đội ngũ giáo viên, trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

- Dựa vào thực lực của thầy và trò, kết quả thi chọn đội tuyển, trường quyết định chọn môn thi, số lượng học sinh thành lập đội tuyển theo từng môn, từng khối lớp.

- Số lượng học sinh tối đa trong đội tuyển ở các môn: Ngữ văn: 05; Tin: 05; Toán: 04; Tiếng anh: 02; Lý 02; Hóa: 03; Sinh: 03; Sử: 02; Địa 02.

2- Thời gian bồi dưỡng

a- Đối với lớp 12

- Ngày 13-15/9/2021 chọn nguồn bồi dưỡng, lập danh sách.

- Ngày 25/9/2021 tổ chức thi tuyển vòng trường.

- Ngày 27/9/2021 ra quyết định thành lập đội tuyển.

- Tổ chức bồi dưỡng từ ngày 13/9/2021 đến trung tuần tháng 10/2021.

- Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong tháng 10/2021.

b- Đối với lớp 11-10 (có kế hoạch bổ sung)

- Chọn nguồn bồi dưỡng và tổ chức thi tuyển vòng trường; ra quyết định thành lập đội tuyển: dự kiến tháng 11/2021.

 - Tổ chức bồi dưỡng: dự kiến trong tháng 11/2021.

 - Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh K10,11: dự kiến trong tháng 2/2021.

3- Số tiết bồi dưỡng

- Toán, Ngữ văn, Tiếng anh: 50 tiết

- Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí: 45 tiết.

4- Giải pháp

 a- Lãnh đạo trường

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đôn đốc nhắc nhở động viên các em học sinh tích cực tham gia bồi dưỡng. Tổ chức kiểm tra kế hoạch, nội dung giảng dạy, việc thực hiện lịch dạy của giáo viên tham gia bồi dưỡng.

- Đáp ứng các tài liệu sách tham khảo, các bộ đề thi học sinh giỏi, để giáo viên nghiên cứu, biên soạn nội dung bồi dưỡng.

- Nghiên cứu, tạo nguồn kinh phí khen thưởng phù hợp, có chế độ cộng điểm khuyến khích tương ứng tạo động lực cho giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng.

b- Giáo viên bồi dưỡng

- Xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung chương trình bồi dưỡng, lựa chọn phương phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp.

- Căn cứ vào số tiết lên lịch cụ thể, trình lãnh đạo duyệt

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên để học sinh làm quen với các dạng đề thi các năm trước.

- Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu bồi dưỡng; trực tiếp tham mưu với nhà trường mua hoặc phô tô tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác bồi dưỡng.

c- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác

- Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ quản lý học sinh tham gia đội tuyển; đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh lớp chủ nhiệm tham gia bồi dưỡng.

- Giáo viên bộ môn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong thời gian cao điểm ôn, chuẩn bị thi; tạo tâm lí thoải mái, động viên, khuyến khích học sinh.

d- Học sinh

- Tích cực, chuyên cần trong thời gian bồi dưỡng.

- Phát huy cao độ khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu tham khảo.

- Tăng cường thực hành, rèn luyên kĩ năng.

e- Các tổ chức trong nhà trường

Tạo mọi điều kiện thuận lợi;  đôn đốc, động viên học sinh trong đội tuyển tham gia bồi dưỡng.

5- Chỉ tiêu phấn đấu

     Đạt 18 giải, trong đó:

- Khối 12: đạt 8 giải học sinh giỏi vòng tỉnh, có giải đạt thứ hạng cao.

- Khối 10,11: đạt 10 giải học sinh giỏi vòng tỉnh, có giải đạt thứ hạng cao.

6- Khen thưởng

- Giáo viên và học sinh đạt giải nhất vòng tỉnh khen thưởng:

+ Giáo viên 1.500.000đ/ giải,

+ Học sinh 1.000.000 đ/giải

- Giáo viên và học sinh đạt giải nhì vòng tỉnh khen thưởng:

+ Giáo viên: 1.000.000đ/ giải,

+ Học sinh: 700.000đ/ giải.

- Giáo viên và học sinh đạt giải ba vòng tỉnh khen thưởng:

+ Giáo viên 700.000đ/ giải,

+ Học sinh: 500.000đ/ giải.

- Giáo viên và học sinh đạt giải KK vòng tỉnh khen thưởng:

+ Giáo viên: 500.000đ/ giải,

+ Học sinh: 300.000đ/ giải.

- Kết quả thi học sinh giỏi sẽ được đưa vào xét thành tích cộng điểm thi đua, theo tiêu chí thi đua năm học 2021-2022.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Kế hoạch được triển khai đến các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong nhà trường;

2- Căn cứ vào nội dung và thời gian qui định trong kế hoạch, tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch; đề xuất phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng;

3- Giáo viên bồi dưỡng có trách nhiệm hoàn thành nội dung chương trình bồi dưỡng trước khi học sinh tham gia thi vòng tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời hỗ trợ.

 

Nơi nhận:                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • Phó HT;
  • Các tổ trưởng CM; BTĐ, CTCĐ
  • GVCN, GVBM, GV tham gia bồi dưỡng;
  • Lưu: VT/.                                                                                      Nguyễn Thanh Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

      TỔ:…………………………      

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI HSG 12 VÒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN:…………………….

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TBM

XẾP LOẠI

Ghi chú

HL

HK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lưu ý:

  1. Danh sách tham gia thi tuyển không vượt quá 02 hs so với số lượng quy định trong đội tuyển của trường
  2. Gửi danh sách bằng file cho đ/c Trung, chậm nhất ngày 15/9/2021.

                                                                Phước Long, ngày…tháng 9 năm 2021

                                                                                          Nhóm/TTCM

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 907
Năm 2022 : 9.387