Sinh hoạt Cụm chuyên môn số 04 Năm học 2021- 2022

- Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học trong nhà trường; giúp cho giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

- Các đơn vị được phân công phụ trách môn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phối hợp chặt chẽ với tổ/nhóm trưởng chuyên môn thống nhất nội dung, cách thức thực hiện nhằm góp phần đưa hoạt động chuyên môn của các đơn vị, trung tâm trong cụm chuyên môn số 4 đi vào nền nếp, chiều sâu.

SỞ GD,KH&CN BẠC LIÊU

CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 4

        

         Số: 01/KH-CỤM CM 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
  
 

              Ninh Quới A, ngày 13 tháng 9 năm 2021

              

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt Cụm chuyên môn số 04

 Năm học 2021- 2022

      

Thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-SGDKHCN ngày 06/8/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc thành lập Cụm chuyên môn số 04 năm học 2021- 2022;

Căn cứ Công văn số 28/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 08/01/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học; Công văn số 29/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 08/01/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc tổ chức, quản lý sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp trung học;

Qua trao góp ý của các đơn vị trong Cụm chuyên môn. Cụm trưởng xây dựng Kế hoạch sinh hoạt Cụm chuyên môn số 04 năm học 2021- 2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học trong nhà trường; giúp cho giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

- Các đơn vị được phân công phụ trách môn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phối hợp chặt chẽ với tổ/nhóm trưởng chuyên môn thống nhất nội dung, cách thức thực hiện nhằm góp phần đưa hoạt động chuyên môn của các đơn vị, trung tâm trong cụm chuyên môn số 4 đi vào nền nếp, chiều sâu.

II. Nội dung hoạt động

Các hoạt động chuyên môn thực hiện theo Công văn số 28/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 08/01/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học; Công văn số 29/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 08/01/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc tổ chức, quản lý sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp trung học và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; trong đó các hoạt động cần tập trung như: Dự giờ, hội giảng, tổ chức chuyên đề, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kế hoạch dạy học trực tuyến, kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến…

       III. Phân công nhiệm vụ

  1. Các đơn vị phụ trách môn, thời gian tổ chức

 

Đơn vị

Phụ trách môn

Thời gian

THPT Võ Văn Kiệt

Ngữ văn; GDCD

28/10/2021

Địa lý

THPT Trần Văn Bảy

Toán

25/11/2021

 Hóa học

THPT Ninh Quới

Sinh học; TD, GDQP-AN

25/11/2021

THPT Ngan Dừa

 Vật lý

24/02/2022

Tiếng Anh; Tin học

THPT Ninh Thạnh Lợi

Công nghệ (KTNN-KTCN); Lịch sử

24/02/2022

2. Sinh hoạt chuyên đề:

2.1. Thời gian: Ngày 31/3/2022

2.2. Địa điểm, phụ trách môn

Địa điểm sinh hoạt

Phụ trách môn

THPT Võ Văn Kiệt

Môn: Ngữ văn; Địa lý

THPT Trần Văn Bảy

Môn: Toán; Hóa học

THPT Ninh Quới

Môn: Sinh học; GDCD

THPT Ngan Dừa

Môn: Vật lý; Tiếng Anh

THPT Ninh Thạnh Lợi

Môn: Lịch sử

2.3. Thành phần tham dự:

Đại diện lãnh đạo các đơn vị sở tại; Tổ/nhóm trưởng chuyên môn 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

2.4. Nội dung:

- Đánh giá thực trạng việc tổ chức ôn tập, ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan).

- Trao đổi về công tác xây dựng kế hoạch; tổ chức ôn tập, ôn luyện; đề xuất giải pháp tổ chức ôn tập, ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

* Ghi chú: Từng đơn vị xây dựng báo cáo theo nội dung gợi ý nêu trên; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để các đơn vị trong cụm tham khảo, vận dụng trong quá trình ôn tập, ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch SHCM của cụm đến tất cả giáo viên; có định hướng cụ thể để các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo:

TT

Công việc

Thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch , thống nhất nội dung, gửi cho các trường trong cụm.

Đơn vị được phân công phụ trách môn.

Trước 3 tuần SHCM

2

Chuẩn bị nội dung sinh hoạt được phân công gửi lại cho đơn vị phụ trách môn

Đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung SHCM.

Trước 04 ngày SHCM

3

Tổng hợp tài liệu gửi cho các đơn vị trong cụm chuyên môn.

Đơn vị được phân công phụ trách môn

Trước 03 ngày SHCM

Lưu ý: Các đơn vị tự in ấn tài liệu cho BGH, giáo viên khi tham dự SHCM.

3. Thành phần tham dự sinh hoạt chuyên môn: Đại diện lãnh đạo, tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn; căn cứ vào thời gian đã thống nhất các đơn vị cử thành phần tham dự sinh hoạt chuyên môn tại các địa điểm tổ chức; thời gian SHCM có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế, khi thay đổi các đơn vị trao đổi với Cụm trưởng để thống nhất lại các đơn vị trong cụm (ít nhất 3 ngày trước ngày SHCM).

Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt Cụm chuyên môn số 4 năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Cụm trưởng để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                        CỤM TRƯỞNG

- Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm;                                                 (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                                      

                                                                                                     

 

           Đặng Thành Lực

                                                                  Hiệu trưởng trường THPT Ninh Quới                                              

                                                                                                    

         

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 907
Năm 2022 : 9.387