Về việc phát động cuộc thi “nghiên cứu khoa học, kỹ thuật”  dành cho học sinh THPT