Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 1- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; Tạo điều kiện để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, tính hợp tác của học sinh. 2- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”. 3- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào công tác giáo dục. Về việc phát động cuộc thi “nghiên cứu khoa học, kỹ thuật” dành cho học sinh THPT 01/01/1970